Skip links

香港女童軍油尖旺分會成立40周年慶誌頌親恩硬筆書法比賽

女童軍B組季軍
陳婉榆 (5B)
女童軍A組亞軍
周凱盈(1A)
女童軍A組最踴躍參與獎
西九龍第133女童軍隊